Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas

Šiuo metu galiojantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau vadinama – Įstatymas) reglamentuoja direktyvinės vertės, kurios nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos viešųjų pirkimų direktyvose (2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo ir 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo) ir iki direktyvinės vertės (toliau vadinama – supaprastinti pirkimai) pirkimus.
 Teikiamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 38, 39, 41, 51, 57, 58, 72, 75, 79, 122, 127 straipsnių, IV skyriaus, 2 priedėlio ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (toliau vadinama – Įstatymo projektas) parengtas siekiant operatyvesnio supaprastintų viešųjų pirkimų atlikimo, tame tarpe įsisavinant Europos Sąjungos finansinės paramos (toliau vadinama – ES finansinė parama) lėšas, viešųjų pirkimų procedūrų lankstumo, atsižvelgiant į perkančiųjų organizacijų atliekamų pirkimų specifiką, taip pat įgyvendinti Europos Bendrijų Komisijos keliamus tikslus dėl administracinės naštos mažinimo viešuosiuose pirkimuose.  Įstatymo projekto uždaviniai – nustatyti paprastesnį Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3 punktuose nurodytų (toliau – klasikinio sektoriaus) perkančiųjų organizacijų atliekamų supaprastintų pirkimų reglamentavimą; patikslinti kai kurias Įstatymo nuostatas derinant jas su anksčiau nurodytomis direktyvomis bei atlikti kitus Įstatymo pakeitimus.

 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 38, 39, 41, 51, 57, 58, 72, 75, 79, 122, 127 straipsnių, IV skyriaus, 2 priedėlio ir priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas - Spausti čia 

 

Viešieji pirkimai Plastikiniai langai Metalinės durys