Generalinio advokato išvada sujungtose bylose C-147/06 ir C-148/06

2007 m. lapkričio 27 d. generalinis advokatas M. D. Ruiz Jarabo Colomer paskelbė savo išvadą sujungtose bylose C 147/06 SECAP prieš Comune di Torino ir C-148/06 Societa Cooperative Santorso prieš Comune di Torino.
Šios bylos sprendžiamos pagal Italijos teismo Consiglio di Stato prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl 1997 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 93/37/EEB dėl viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo ir 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo nuostatų išaiškinimo.
Pagrindinėse bylose ieškovės SECAP ir Societa Cooperative Santorso apskundė Turino savivaldybės (Comune di Torino) veiksmus, kurie, jų nuomone, prieštarauja Italijos teisės aktams. Konkrečiai šios bendrovės apskundė tai, kad vykdydama mažesnės, nei tarptautinės vertės viešojo pirkimo konkursus  savivaldybė automatiškai neatmetė neįprastai mažos kainos pasiūlymų (kaip numatyta Italijos teisės aktuose), o paprašė papildomos informacijos apie kainą ir gavusi šią informaciją atitinkamas neįprastai mažos kainos pasiūlymus pateikusias bendroves paskelbė konkurso laimėtojomis.
Italijos teismas Teisingumo Teismo iš esmės klausia, ar Direktyvos 97/37/EEB 30 straipsnio 4 dalyje arba Direktyvos 2004/18/EB 55 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas principas, kad prieš atmesdama neįprastai mažos kainos pasiūlymus perkančioji organizacija privalo raštu pareikalauti pateikti reikalingus duomenis, yra bendrasis Bendrijos teisės principas, kuris taikytinas ir tais atvejais, kai pirkimo sutarčių vertės nesiekia direktyvose nustatytos ribos. Teisingumo Teismo sprendimas šioje byloje turėtų išaiškinti, ar kai kurie Bendrijos viešųjų pirkimų direktyvose įtvirtinti principai laikytini bendraisiais Bendrijos teisės principais ir dėl to taikytini vertinant nacionalinės teisės aktų atitiktį Bendrijos teisei nepriklausomai nuo viešųjų pirkimų vertės.
Generalinio advokato nuomone, tokia nacionalinė nuostata, pagal kurią turi būti automatiškai, be įpareigojimo paprašyti papildomos informacijos, atmesti neįprastai mažos kainos pasiūlymai, prieštarauja Bendrijos viešųjų pirkimų skirtyje taikomiems laisvos konkurencijos, administracinio skaidrumo ir diskriminacijos dėl pilietybės draudimo principams, taip pat gero administravimo principui.

Viešieji pirkimai Plastikiniai langai Metalinės durys